EPSILON FBC

NETWORK

FINANCIAL BUSINESS CONSULTANTS

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Pan-European Guarantee Fund (EGF)

Εγγύηση EIF στο 70% του δανείου

Περίοδος χάριτος

Έως 6 μήνες για δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης και Επαγγελματικού εξοπλισμού Έως 12 μήνες για δάνεια Επαγγελματικής στέγης

Ανταγωνιστικό επιτόκιο

Δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφιστάμενων ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων

Μειωμένες εμπράγματες εξασφαλίσεις

Διάρκεια έως 10 έτη

Αναλόγως του σκοπού χρηματοδότησης

Με συνεργασία των τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) δημιουργήθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Pan-European Guarantee Fund (EGF) με σκοπό τη στήριξη και την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνέπειες από την έξαρση της πανδημίας Covid-19.

Ποιους Αφορά
Ποιοι Εξαιρούνται
Ποιο είναι το ύψος χρηματοδότησης
Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα
Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας
Ποια είναι τα απαιτούμενα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής

Νέες και υφιστάμενες ΜμΕ (έως 250 άτομα προσωπικό και με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατ. € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. € σε ενοποιημένη βάση) και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε οποιονδήποτε κλάδο/δραστηριότητα, πλην των μη επιλέξιμων κλάδων/ δραστηριοτήτων.

Ο Τελικός Αποδέκτης δεν πρέπει να δραστηριοποιείται αμιγώς ή να έχει ουσιαστική επικέντρωση σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους «Απαγορευμένους Τομείς»:

 • Παραγωγή ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επιβλαβείς μορφές ή μορφές εκμετάλλευσης αναγκαστικής εργασίας /επιβλαβή παιδική εργασία .
 • Παραγωγή ή εμπορία προϊόντος ή δραστηριότητα που θεωρείται παράνομη σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής ή σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.
 • Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με πορνογραφία ή πορνεία.
 • Παραγωγή ή εμπόριο άγριας πανίδας ή προϊόντων άγριας ζωής που ρυθμίζονται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών ή Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).
 • Παραγωγή, χρήση ή εμπόριο επικίνδυνων υλικών όπως ραδιενεργά υλικά (εκτός από ιατρικά ισότοπα και υλικά για διάγνωση και θεραπεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης), απεριόριστες ποσότητες αμιάντου και προϊόντα που περιέχουν PCB.
 • Το διασυνοριακό εμπόριο αποβλήτων και απορριμμάτων, εκτός εάν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση της Βασιλείας και τους υποκείμενους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς, αλλά προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν αποκλείεται η χρήση απορριμμάτων ως καυσίμου στην θέρμανση.
 • Μη βιώσιμες μέθοδοι αλιείας (π.χ. αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα στο θαλάσσιο περιβάλλον με χρήση διχτυών μήκους μεγαλύτερου των 2,5 χλμ. και αλιεία με εκρηκτικές ύλες).
 • Παραγωγή ή εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων/ ζιζανιοκτόνων, χημικών ουσιών, ουσιών που καταστρέφουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ουσιών που υπόκεινται σε διεθνείς σταδιακές καταργήσεις ή απαγορεύσεις.
 • Καταστροφή σημαντικών οικοτόπων.
 • Παραγωγή και διανομή ρατσιστικών, αντιδημοκρατικών ή/και νεοναζιστικών μέσων.
 • Ο καπνός, εφόσον αποτελεί σημαντικό μέρος των κύριων χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Τελικού Αποδέκτη ή σημαντικό μέρος της Συναλλαγής Τελικού Αποδέκτη βάσει του ΕΤΠ.
 • Ζώντα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής των ζώων αυτών, εκτός εάν η δραστηριότητα αυτή διεξάγεται σύμφωνα με την Οδηγία 2010/63/ΕΕ όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.
 • Πολεμοφόδια και όπλα, στρατιωτικός/αστυνομικός εξοπλισμός, υποδομές ή σωφρονιστικά καταστήματα, φυλακές.
 • Χαρτοπαιξία, καζίνο και ισοδύναμες επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία που διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις.
 • Εμπορικές παραχωρήσεις και υλοτομία επί τροπικών φυσικών δασών, μετατροπή φυσικού δάσους σε φυτεία.
 • Αγορά εξοπλισμού υλοτομίας για χρήση σε τροπικά φυσικά δάση ή δάση υψηλής φυσικής αξίας σε όλες τις περιοχές και δραστηριότητες που οδηγούν σε καθαρή κοπή και/ή υποβάθμιση τροπικών φυσικών δασών ή δασών υψηλής φυσικής αξίας.
 • Νέες φυτείες φοινικέλαιου.
 • Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πολιτικού ή θρησκευτικού περιεχομένου.
 • Παραγωγή ενέργειας με βάση τα ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα:
  • Εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα.
  • Έρευνα για εντοπισμό και παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση πετρελαίου.
  • Έρευνα για εντοπισμό και παραγωγή, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση φυσικού αερίου ή
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθ’ υπέρβαση του Προτύπου Απόδοσης Εκπομπών (Emissions Performance Standard) (ήτοι των 250 γραμ. ισοδύναμου CO2 ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), που ισχύει για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει ορυκτών καυσίμων και τα εργοστάσια συμπαραγωγής, τα εργοστάσια παραγωγής γεωθερμικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλες δεξαμενές.
 • Βιομηχανίες και τομείς υψηλής παραγωγής ενέργειας ή/και υψηλών εκπομπών CO2. Πιο συγκεκριμένα:
  • Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.14).
  • Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.13).
  • Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων (NACE 20.15). 02.2022 Pan-European Guarantee Fund 21
  • Κατασκευή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές (NACE 20.16).
  • Παραγωγή τσιμέντου (NACE 23.51).
  • Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων (NACE 24.10).
  • Κατασκευή σωλήνων, σωλήνων, κοίλων προφίλ και συναφών εξαρτημάτων από χάλυβα (NACE 24.20).
  • Ψυχρή έλξη ράβδων (NACE 24.31).
  • Στενές ταινίες ψυχρής έλασης (NACE 24.32).
  • Ψυχρή διαμόρφωση ή δίπλωμα (NACE 24.33).
  • Ψυχρή έλξη σύρματος (NACE 24.34).
  • Παραγωγή αλουμινίου (NACE 24.42).
  • Κατασκευή αεροσκαφών με συμβατικά καύσιμα και συναφών μηχανημάτων (υποδραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα NACE 30.30 «Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών και συναφών μηχανημάτων»).
  • Αεροπορικές μεταφορές επιβατών με συμβατικά καύσιμα (υποδραστηριότητες της NACE 51.10).
  • Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων με συμβατικά καύσιμα (υποδραστηριότητες της NACE 51.21).
  • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τις αεροπορικές μεταφορές με συμβατικά καύσιμα (υποδραστηριότητες της NACE 52.23).

Για συμβάσεις χρηματοδότησης μετά τις 30.06.22:

Το μέγιστο ύψος θα καθορίζεται συνυπολογίζοντας τυχόν ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση στα πλαίσια του Κανονισμού De Minimis. 

Σημειώνεται ότι για χρηματοδοτήσεις άνω του € 1.250.000 το ύψος του συνολικού τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κατά την στιγμή της έγκρισης το 60% του κύκλου εργασιών αυτού.

 • Άμεση ρευστότητα
 • Προνομιακό επιτόκιο από 4,5% έως 6,3% ανάλογα με το credit risk πελάτη και τον σκοπό του δανεισμού
 • Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) στο 70% του ποσού δανείου
 • Μειωμένες πρόσθετες εμπράγματες εξασφαλίσεις (ενδεικτικά: προσημείωση, ενεχυρίαση καταθέσεων, επενδυτικών προϊόντων, κλπ) που προβλέπει η Πιστωτική Πολιτική ως εξής:
  • για Low και Medium Risk πελάτες η διασφαλιστική αξία της πρόσθετης εξασφάλισης δε θα ξεπερνά το 40% του ποσού του δανείου
  • για High Risk πελάτες η διασφαλιστική αξία της πρόσθετης εξασφάλισης δε θα ξεπερνά το 60% του ποσού του δανείου
 • Δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Τελικού Δικαιούχου

Ο Τελικός Δικαιούχος:

 1. Δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται αμιγώς ή να έχει ουσιαστική επικέντρωση σε έναν ή περισσότερους από τους απαγορευμένους τομείς ή κλάδους που εξαιρούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / ΕΙΒ).
 2. Θα πρέπει να έχει συσταθεί και να λειτουργεί σε Συμμετέχον Κράτος Μέλος.
 3. Δεν έχει επωφεληθεί Κρατικής Ενίσχυσης, η οποία έχει κηρυχθεί παράνομη ή ασύμβατη από την Επιτροπή και δεν έχει ακόμη επιστραφεί.
 4. Δεν θα πρέπει να έχει συσταθεί ή εγκατασταθεί σε «Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία» (Non Compliant Jurisdiction), εκτός από την περίπτωση της εφαρμογής της πολιτικής περί Μη Συνεργάσιμων Περιοχών.
 5. Δεν θα πρέπει να ασκεί παράνομες δραστηριότητες.
 6. Δεν είναι Πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί Κυρώσεις και δεν παραβιάζει περιοριστικά μέτρα.
 7. Δεν βρίσκεται σε κάποια Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation), όπως αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως στην Τράπεζα.
 8. Δεν είναι υπερήμερος (για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών) ή δεν αθετεί υποχρέωση σχετικά με χρηματοδότηση (σε περίπτωση αναχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής που αναχρηματοδοτείται) που τηρεί στην Τράπεζα ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τους ελέγχους που διενεργούνται βάσει των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών και των Πολιτικών Πιστώσεων και Εισπράξεων της Τράπεζας.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Χρηματοδότησης

 1. Η χρηματοδότηση δεν δύναται να έχει διάρκεια μικρότερη των τριών μηνών ή να λήγει μετά την 30η/12/2037. Περαιτέρω, υφίστανται περιορισμοί ως προς τη μέγιστη διάρκεια της χρηματοδότησης ανάλογα και με το εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης.
 2. Εφόσον η χρηματοδότηση χορηγηθεί για την απόκτηση κινητών περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα την αγορά οχήματος για υπηρεσίες μεταφοράς, δεν θα πρέπει να αφορά «Απαγορευμένο Περιουσιακό Στοιχείο.
 3. Η χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που αφορά κατασκευή νέων κτιρίων και τη μείζονα αποκατάσταση υπαρχόντων κτιρίων (ήτοι, αποκατάσταση κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της επιφάνειας ή του 25% της αξίας του κτιρίου εξαιρουμένου του οικοπέδου), η εν λόγω κατασκευή νέων κτιρίων και η μείζονα αποκατάσταση υπαρχόντων κτιρίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται από την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD, 2018/844/ΕΕ).
 4. Η χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που αφορά θέρμανση ή/και ψύξη (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης (CCHP, CHP)) των κτιρίων θα πρέπει να χρηματοδοτεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
  • Επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή θερμότητας με τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων ή την «επιλέξιμη συμπαραγωγή», και ως «επιλέξιμη συμπαραγωγή» ορίζεται η παραγωγή που: α. βασίζεται κατά ποσοστό 100% σε ανανεώσιμη ενέργεια, υπολειπόμενη θερμότητα ή σε συνδυασμό αυτών ή β. εφόσον βασίζεται σε ανανεώσιμη ενέργεια κατά ποσοστό 90%.
  • επενδύσεις που αφορούν την αποκατάσταση ή την επέκταση υπαρχόντων κεντρικών δικτύων θέρμανσης εφόσον δεν αυξάνονται οι εκπομπές CO2 ως αποτέλεσμα της καύσης κάρβουνου, τύρφης, πετρελαίου, αερίου ή μη οργανικών αποβλήτων σε ετήσια βάση ή/και (iv) επενδύσεις που αφορούν νέα κεντρικά δίκτυα θέρμανσης ή σημαντικές επεκτάσεις υπαρχόντων κεντρικών δικτύων θέρμανσης εφόσον για το δίκτυο χρησιμοποιείται τουλάχιστον 50% ανανεώσιμη ενέργεια ή 50% υπολειπόμενη θερμότητα ή 75% συμπαραγόμενη θερμότητα ή 50% της εν λόγω ενέργειας και θέρμανσης σε συνδυασμό. 02.2022 Pan-European Guarantee Fund 15.
 5. Για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας, με τη χρήση βιομάζας, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις βιωσιμότητας όσον αφορά τη βιομάζα: (i) η πρώτη ύλη θα πρέπει να προέρχεται από μη μολυσμένη βιομάζα ή βιογενή απόβλητα ευρωπαϊκής προέλευσης, ή θα πρέπει να πιστοποιείται όσον αφορά τη βιωσιμότητα σε περίπτωση που η προέλευσή της είναι εκτός της ΕΕ, και δεν θα πρέπει να αποτελείται από τρόφιμα και ζωοτροφές· (ii) η δασική πρώτη ύλη θα πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης βιώσιμων δασών· (iii)δεν επιτρέπεται η χρήση προϊόντων φοινικέλαιου ή πρώτων υλών από τροπικά δάση ή/και προστατευόμενες περιοχές.
 6. Δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν έργα αφαλάτωσης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας για ενίσχυση υπό το καθεστώς EGF κατ’ αναλογία της ενότητας 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου

 • Εφόσον πρόκειται για Μεσαία Επιχείρηση (αφορά στην αιτούσα τη χρηματοδότηση επιχείρηση καθώς και στις επιχειρήσεις με τις οποίες η αιτούσα τη χρηματοδότηση λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση [στην έννοια περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις]) δεν είναι προβληματική κατά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, άλλως δεν ήταν προβληματική κατά την 31/12/2019.
 • Εφόσον πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή Επιχείρηση, η οποία ήταν προβληματική κατά την 31/12/2019, είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης: α) δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και β) δεν έχει λάβει: i) ενίσχυση διάσωσης η οποία δεν έχει επιστραφεί (εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή δανείου) ή έχει τερματιστεί (εάν η ενίσχυση έχει τη μορφή εγγύησης) ή ii) ενίσχυση αναδιάρθρωσης, και να έχει υπαχθεί σε αντίστοιχο σχέδιο.
 • Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Η επιχείρηση δεν πρέπει να αποτελεί εταιρεία συμμετοχών (financial holding company), της οποίας η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχει και να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες.
 • Δεν χορηγείται ενίσχυση εάν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης που δεν έχει επιστραφεί.
 • Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων (δανείων/πιστώσεων) που η επιχείρηση (ή οποιαδήποτε «συνδεδεμένη επιχείρηση» κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ σύστασης της Επιτροπής) δύναται να λάβει στο πλαίσιο του EGF και κατ’ αναλογία της ενότητας 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της αιτούμενης χρηματοδότησης: i) το ποσό των € 385.714,29 (ήτοι εγγυημένο € 270.000) εφόσον δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ii) το ποσό των € 321.428,57 (ήτοι εγγυημένο € 225.000) εφόσον δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων iii) το ποσό των € 2.571.428,57 (ήτοι εγγυημένο € 1.800.000) εφόσον δραστηριοποιείται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
 • Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς από αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω, στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, και μέσω της διακριτής λογιστικής παρακολούθησης, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά δεδομένη επιχείρηση και, προκειμένου να προσδιορίζεται το σχετικό όριο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η δραστηριότητα που χρηματοδοτείται αναφορικά με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας του Προγράμματος Pan-European Guarantee Fund.
 • Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων το ποσό της ενίσχυσης δεν θα πρέπει καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
 • Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και αφορά κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής και ειδικότερα: (α) τις ενισχύσεις το ύψος των οποίων καθορίζεται βάσει της τιμής ή της ποσότητας των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, (β) τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων, (γ) τις ενισχύσεις για την αγορά αλιευτικών σκαφών, (δ) τις ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ή την αντικατάσταση των κύριων ή βοηθητικών κινητήρων αλιευτικών σκαφών, (ε) τις ενισχύσεις για δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός σκάφους ή αφορούν εξοπλισμό για την αύξηση της ικανότητας ενός σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα, (στ) τις ενισχύσεις για ναυπήγηση νέων αλιευτικών σκαφών ή εισαγωγή αλιευτικών σκαφών.
 • Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον η επιχείρηση δεσμεύεται για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και ότι η ενίσχυση δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα ή διατίθενται στην αγορά.
 • Η ενίσχυση δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες. Στην τελευταία περίπτωση εάν η επιχείρηση εξάγει αγαθά ή υπηρεσίες μπορεί να επωφεληθεί από την εγγύηση του EGF, υπό την προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση δεν εξαρτάται από το εάν χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται συγκεκριμένα με την ενέργεια της εξαγωγής (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς).
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Τραπεζική ενημερότητα